Värdegrund

Vi är beroende av en välmående planet med fungerande ekosystem. Svenska kyrkan har genom sin markförvaltning stora möjligheter att göra skillnad för skapelsens välmående. Därför är kyrkans markförvaltning vår viktigaste fråga.

Himmel och Jord, värdegrund - Klimat, miljö och hållbar utveckling – på riktigt

Klimat, miljö och hållbar utveckling – på riktigt

Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för vår existens. Utan fungerande ekosystem och en beboelig planet är till exempel ekonomisk hållbarhet inte relevant. Pengar är ett verktyg, inte ett mål i sig. Ord som hållbarhet används så frekvent och för verksamhet som inte alls är hållbar – men vi vill att Svenska kyrkan ska vara och bidra till en värld som är hållbar på riktigt. Som sätter skapelsen, människan och våra medarter i första hand.

Himmel och Jord, värdegrund - Klimaträttvisa

Klimaträttvisa

Klimatarbetet måste vara rättvist. Det är vi i de rika delarna av världen som släppt ut mest växthusgaser samtidigt som vi drabbas minst. Vi måste minska våra utsläpp och öka kolinlagringen snabbt och effektivt samtidigt som vi hjälper fattiga länder och de med minst klimatskuld att ställa om och anpassa sig efter den nya verklighet som klimatkrisen innebär. Även den gröna omställningen måste vara rättvis. Samerna har fått utstå otroliga orättvisor genom åren och pressas allt mer av exempelvis det destruktiva industriskogsbruket och gruvindustrin som bland annat begränsar och skär av renbetesmarkerna.

Himmel och Jord, värdegrund - Allas lika värde

Allas lika värde

Alla människor är lika mycket värda, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning. Vi vill jobba för jämställdhet, jämlikhet och allas lika rätt.

Himmel och Jord, värdegrund - Människan är i grunden god och vill väl

Människan är i grunden god och vill väl

Olika omständigheter såsom rädsla för förändring, gamla vanor eller fel information kan göra att människor gör mindre bra val. Alla ska behandlas väl och med respekt, även om de har andra uppfattningar än vi.

Himmel och Jord, värdegrund - Svenska kyrkan är en bra och viktig samhällsinstitution och trossamfund

Svenska kyrkan är en bra och viktig samhällsinstitution och trossamfund

Svenska kyrkan är en bra och viktig samhällsinstitution och trossamfund som vi vill vara med och bidra till samt utveckla i en god, tolerant och hållbar riktning. Vi vill arbeta för att förstärka det som är bra i Svenska kyrkan och förbättra det som kan bli bättre.

Ekologisk hållbarhet är en förutsättning för vår existens.